ยินดีต้อนรับประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558


ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี 
ครั้งที่ 1/2559
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมวิทยบริการชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์  อุทัย 

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2558 

  >>แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
ได้รับคัดเลือกผลงานบทความดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ข่าวในพระราชสำนัก พิธีประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555-2556        การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของสภามหาวิทยาลัย กับการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ" 

        โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุวรรณี  คำมั่น  ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ (L201) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

        ทางมหาวิทยาลัยธนบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุวรรณี  คำมั่น ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในเนื้อหาของการบรรยายได้กล่าวถึง "บทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการวางแผนการทำงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน พร้อมทั้งนำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (ฉบับที่ 11) เข้ามาปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยควบคู่ กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และท่านวิทยากรยังได้แนะแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งความรู้ที่ท่านวิทยากรได้บรรยาย เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะำได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง ภาคภูมิ...>>>อ่านต่อ

            มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 >>>อ่านต่อ       ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่สามารถสอบได้คะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของการสอบสภาวิศวกร แห่งประเทศไทย 
                ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นภวรรณ  แย้มชุติ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการ สถานีตำรวจหนองค้างพลู และที่ทำการ กก.สส.บก.น.9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556             
        ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 

หน้าเว็บย่อย (1): รายงานการประชุม
Comments