คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  
ดร.อุดม    เฟื่องฟุ้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

 
  
ดร.พนม   พงษ์ไพบูลย์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 

 ดร.บัญชา    เกิดมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(อธิการบดี)

  

ดร.นภวรรณ    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 
พล.ต.อ.สุวัฒน์    จันทร์อิทธิกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  
รศ.ดร.พลสิทธิ์    หนูชูชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ดร.สวัสดิ์    อุดมโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

              
            รศ.ดร. สมบัติ    ทีฆทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.วันชัย    จันทรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  

รศ.ดร.ศศิวิมล    มีอำพล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศ.ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  

ดร.สมบัติ   สุวรรณพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 

รศ.ดร.จิระศักดิ์   ชาญวุฒิธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


  

ศ.ดร.ชิดชนก   เหลือสินทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อุไรรัตน์    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ดร.พันธุ์นิภา    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   Comments