บุคลากร

 

 

นายสุวิทย์ ติกจินา
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

 

นางสาวเสาวภา   เมืองแก่น
(เลขานุการสำนักงานอธิการบดี)

 
นางปณิธี  พันธุ์สีดา
(เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี)
 

นางสาวพรจิรา   ผลเหม
(เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี)