กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ส.ค. 2560 05:40 Pornjira Pholhem แนบ 21.1รายงานการประชุม 2_60 วันที่ 25 มิ.ย. 60.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:40 Pornjira Pholhem แนบ 20.1รายงานการประชุม 1_60 วันที่ 05 มี.ค. 60.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:40 Pornjira Pholhem แนบ 19.1รายงานการประชุม 5_59 วันที่ 18 ธ.ค. 59.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:40 Pornjira Pholhem แนบ 18.1รายงานการประชุม 4_59 วันที่ 6 พ.ย.59.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:39 Pornjira Pholhem แนบ 15.1รายงานการประชุม 1_59 วันที่ 3 เม.ย. 59.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:39 Pornjira Pholhem แนบ 13.1รายงานการประชุม 4_58 วันที่ 20 ก.ย. 58 docx.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 12.1รายงานการประชุมสภา 3_58 วันที่ 9 ส.ค.58.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 11.1รายงานการประชุมสภา 2_58 วันที่ 28 มิ.ย.58.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 10.1 รายงานการประชุม 1_58 วันที่ 25 ม.ค. 58.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 9.1รายงานการประชุม 5_57 วันที่ 18 ธ.ค. 57.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 8.1รายงานการประชุม 4_57 วันที่ 20 ก.ย. 58 docx.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:37 Pornjira Pholhem แนบ 7.1รายงานการประชุมสภา 3_57 วันที่ 27 กรกฏาคม 57.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:36 Pornjira Pholhem แนบ 6.1รายงานการประชุมสภา 2_57 วันที่ 29 มิ.ย.57.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:36 Pornjira Pholhem แนบ 5.1รายงานการประชุม 1_57 วันที่ 23 มี.ค. 57.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:36 Pornjira Pholhem แนบ 4.1รายงานการประชุม 5_56 วันที่ 22 ธ.ค. 56.pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2560 05:16 Pornjira Pholhem แนบ 3.1รายงานการประชุมครั้งที่ 4_56 วันที่ 22 ก.ย. 56 (สภาฯรับรองแล้ว).pdf กับ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
7 มิ.ย. 2560 23:23 Pornjira Pholhem แนบ สรุปแผน-มิย59-พค60-สำนักงานอธิการบดีส่ง-พค60.doc กับ แผนปฏิิบัติการประจำปี
16 พ.ค. 2560 19:50 Pornjira Pholhem แก้ไข ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
16 พ.ค. 2560 19:49 Pornjira Pholhem แนบ -------------.png กับ ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
16 พ.ค. 2560 19:46 Pornjira Pholhem แนบ รายละเอียดคู่มือคณาจารย์-2559.pdf กับ Dowload File
16 พ.ค. 2560 19:44 Pornjira Pholhem แก้ไข ยินดีต้อนรับ
16 พ.ค. 2560 19:44 Pornjira Pholhem แนบ Congrat_--.-----.png กับ ยินดีต้อนรับ
8 พ.ค. 2560 22:03 Pornjira Pholhem แก้ไข Gallery
8 พ.ค. 2560 21:56 Pornjira Pholhem แนบ -------------.png กับ Gallery
8 พ.ค. 2560 21:36 Pornjira Pholhem แนบ สรุปแผน-มิย58-ตค58-สำนักงานอธิการบดี.pdf กับ แผนปฏิิบัติการประจำปี